ul. Wajdeloty 1, 20-604 Lublin, tel./fax. 81 525-21-23, email: poczta@sp29.lublin.eu

Pomoc materialna

2023-09-05 17:07:26, dodano przez: Adam Gajda

Pomoc materialna o charakterze socjalnym – stypendia szkolne, zasiłek szkolny

Informujemy Państwa o możliwości ubiegania się o pomoc materialną o charakterze socjalnym - stypendium szkolne i jednorazowy zasiłek szkolny (w sytuacji nagłego zdarzenia losowego).
Wnioski o przyznanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym tj. stypendia szkolne powinny być składane przez wnioskodawców w nieprzekraczalnym do dnia 15 września 2023r.
INFORMACJE WSTĘPNE DOT. POMOCY MATERIALNEJ TJ. STYPENDIÓW
I ZASIŁKÓW SZKOLNYCH.
1. Możliwość ubiegania się o pomoc materialną dotyczy uczniów szkół oraz wychowanków ośrodków aktualnie kształcących się, zamieszkałych na terenie Miasta Lublin, którzy nie ukończyli 24 roku życia.
2. Wnioskodawcą może być:
· rodzic/prawny opiekun – w wypadku ucznia niepełnoletniego;
· uczeń – jeśli w chwili składania wniosku miał ukończone18 lat;
· w szczególnych przypadkach dyrektor szkoły lub ośrodka.
3. Wnioski należy składać za pośrednictwem aplikacji STYPENDIA, umożliwiającej elektroniczną obsługę stypendiów szkolnych i zasiłków szkolnych. W ww aplikacji przewidziano trzy możliwości złożenia wniosku:
- wypełnienie i podpisanie przez wnioskodawcę odręcznie, wydrukowanego formularza wniosku i złożenie go w szkole do której uczęszcza uczeń (co wymaga potem wprowadzenia tego wniosku do aplikacji przez pracownika szkoły);
- wypełnienie wniosku przez wnioskodawcę w aplikacji STYPENDIA, wydrukowanie go, podpisanie przez wnioskodawcę i złożenie go w postaci papierowej w szkole do której uczęszcza uczeń;
- dla wnioskodawców posiadających profil zaufany istnieje również możliwość złożenia wniosku elektronicznie z podpisaniem poprzez profil zaufany za pomocą ePUAP. Wnioskodawca wypełnienia wówczas wniosek w aplikacji STYPENDIA, podpisuje go podpisem elektronicznym i przesyła za pośrednictwem platformy ePUAP. Należy przy tym zwrócić uwagę, iż samo podpisanie wniosku nie jest tożsame z jego złożeniem. Wniosek podpisany powinien zostać bowiem przesłany za pośrednictwem ePUAP na skrytkę ePUAP szkoły do której uczęszcza uczeń, dopiero wówczas uważa się go za wniosek złożony.

Aplikacja Stypendia, znajduje się pod adresem https://stypendia.edu.lublin.eu, a instrukcja jej obsługi w załącznikach.
Instrukcje oraz filmy szkoleniowe dostępne są również pod adresem:
https://lublin.eu/edu/projekt/materialy-szkoleniowe/stypendia-i-zasilki/

Aplikacja umożliwia autouzupełnianie we wniosku danych (z możliwością edycji) z bazy UONET, w zakresie: imienia i nazwiska, adresu zamieszkania, daty urodzenia ucznia, w celu ułatwienia wpisywania danych we wniosku i zapewnienia prawidłowości ich zapisu.

4. Każdy wniosek o przyznanie stypendium szkolnego lub zasiłku szkolnego musi być wprowadzony do aplikacji STYPENDIA i złożony przez wnioskodawcę w szkole, do której uczęszcza uczeń:
- w postaci papierowej
lub
- w przypadku gdy wnioskodawca posiada profil zaufany - w postaci elektronicznej (wniosek elektroniczny, opatrzony elektronicznym podpisem wnioskodawcy – uważa się za złożony dopiero wówczas, gdy zostanie przesłany za pośrednictwem platformy ePUAP na skrytkę ePUAP szkoły).

5. W przypadku uczniów obywateli Ukrainy zgodnie z procedurami do każdego wniosku powinno być dołączone podpisane oświadczenie o spełnieniu wymogów zastosowania ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (patrz: załączniki). Składane dokumenty powinny być wypełnione w języku polskim.

6. W celu usprawnienia realizacji zadania pomocy materialnej o charakterze socjalnym, tj. stypendium szkolnego, rekomendujemy zaznaczanie w pkt V wniosku: „Proszę o przyznanie stypendium szkolnego w formie” obydwu form pomocy, tj.:
- całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych, w tym wyrównawczych, wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole w ramach planu nauczania, a także udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą
oraz
- pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, w tym w szczególności zakup podręczników.

STYPENDIA SZKOLNE
Stypendium szkolne może otrzymać uczeń, w rodzinie którego dochód na osobę nie przekracza kwoty 600 zł netto przy jednoczesnym wystąpieniu co najmniej 1 z poniżej wymienionych okoliczności :
· bezrobocia,
· niepełnosprawności,
· ciężkiej lub długotrwałej choroby,
· wielodzietności,
· braku umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych,
· alkoholizmu lub narkomanii,
· rodziny niepełnej,
· zdarzenia losowego (rozumianego jako nagłe, niespodziewane, pojedyncze i niezależne od człowieka zdarzenie wywołane przyczynami zewnętrznymi, których nie można było przewidzieć).

 

USTALENIE WYSOKOŚCI DOCHODU
Za dochód uważa się (zgodnie z art. 8 ust. 3-13 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej Dz.U.2023.901 t.j.):
1. Sumę miesięcznych przychodów z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku lub w przypadku utraty dochodu z miesiąca, w którym wniosek został złożony, bez względu na tytuł i źródło ich uzyskania pomniejszoną o:
1) miesięczne obciążenie podatkiem dochodowym od osób fizycznych i koszty uzyskania przychodu;
2) składki na ubezpieczenie zdrowotne określone w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz ubezpieczenia społeczne określone w odrębnych przepisach;
3) kwotę alimentów świadczonych na rzecz innych osób.
2. Do dochodu ustalonego zgodnie z ust. 3 ww ustawy nie wlicza się:
1) jednorazowego pieniężnego świadczenia socjalnego;
2) zasiłku celowego;
3) pomocy materialnej mającej charakter socjalny albo motywacyjny, przyznawanej na podstawie przepisów o systemie oświaty;
4) wartości świadczenia w naturze;
5) świadczenia przysługującego osobie bezrobotnej na podstawie przepisów o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z tytułu wykonywania prac społecznie użytecznych;
5a) świadczenia pieniężnego, o którym mowa w ustawie z dnia 20 marca 2015 r. o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 388), i pomocy pieniężnej, o której mowa w art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji i okresu powojennego (Dz. U. z 2022 r. poz. 2039), w art. 7a ust. 2 ustawy z dnia 2 września 1994 r. o świadczeniu pieniężnym i uprawnieniach przysługujących żołnierzom zastępczej służby wojskowej przymusowo zatrudnianym
w kopalniach węgla, kamieniołomach, zakładach md uranu i batalionach budowlanych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1774), w art. 5a ust. 2 ustawy z dnia 31 maja 1996 r. o osobach deportowanych do pracy przymusowej oraz osadzonych w obozach pracy przez III Rzeszę i Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich (Dz. U. z 2021 r. poz. 1818), w art. 10a ust. 2 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o świadczeniu pieniężnym i uprawnieniach przysługujących cywilnym niewidomym ofiarom działań wojennych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1820) oraz w art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 20 marca 2015 r. o
działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych;
6) dochodu z powierzchni użytków rolnych poniżej 1 ha przeliczeniowego;
7) świadczenia wychowawczego, o którym mowa w ustawie z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. 2023.810 t.j.);
8) świadczenia pieniężnego, o którym mowa w art. 8a ust. 1 ustawy z dnia 7 września 2007 r. o  Karcie Polaka (Dz. U. z 2023 r. poz. 192);
9) świadczenia pieniężnego przyznawanego na podstawie art. 9 ustawy z dnia 22 listopada 2018 r. o grobach weteranów walk o wolność i niepodległość Polski (Dz. U.2018 poz. 2529);
10) nagrody specjalnej Prezesa Rady Ministrów przyznawanej na podstawie art. 31a ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2022 r. poz. 1188);
11) pomocy finansowej przyznawanej repatriantom, o której mowa w ustawie z dnia 9 listopada 2000 r. o repatriacji (Dz. U. z 2022 r. poz. 1105);
12) środków finansowych przyznawanych w ramach działań podejmowanych przez organy publiczne, mających na celu poprawę jakości powietrza lub ochronę środowiska naturalnego;
13) zwrotu kosztów, o których mowa w art. 39a ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. 2023.900 t.j.);
14) rodzinnego kapitału opiekuńczego, o którym mowa w ustawie z dnia 17 listopada 2021 r. o rodzinnym kapitale opiekuńczym (Dz. U. 2023. 883 t. j.);
15) dofinansowania obniżenia opłaty rodzica za pobyt dziecka w żłobku, klubie dziecięcym lub u dziennego opiekuna, o którym mowa w art. 64c ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2023 r. poz. 204);
16) kwotę dodatku energetycznego, o którym mowa w art. 5c ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. z 2022 r. poz. 1385, z późn. zm. 5 );
17) kwotę dodatku osłonowego, o którym mowa w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym (Dz. U. 2023.759 t.j. );
18) kwoty dodatku węglowego, o którym mowa w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym (Dz. U. 2023.1630 t.j.);
19) kwotę dodatku dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła, o którym mowa w art. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz. U. 2022 poz. 1967, z późn. zm. 6 );
20) kwoty dodatku elektrycznego, o którym mowa w art. 27 ust. 1 ustawy z dnia 7 października 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej (Dz. U. 2023.1704 t.j.).
3. W stosunku do osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą:
1) opodatkowaną podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach
określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób fizycznych - za dochód przyjmuje się przychód z tej działalności pomniejszony o koszty uzyskania przychodu, obciążenie podatkiem należnym określonym w przepisach o podatku dochodowym od osób fizycznych i składkami na ubezpieczenie zdrowotne określonymi w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, związane z prowadzeniem tej działalności oraz odliczonymi od dochodu składkami na ubezpieczenia społeczne niezaliczonymi do kosztów uzyskania przychodów, określonymi w odrębnych przepisach, z tym że dochód ustala się, dzieląc kwotę dochodu z działalności gospodarczej wykazanego w zeznaniu podatkowym złożonym za poprzedni rok kalendarzowy przez liczbę miesięcy, w których podatnik prowadził działalność, a jeżeli nie prowadził działalności, za dochód przyjmuje się kwotę zadeklarowaną w oświadczeniu tej osoby;
2) opodatkowaną na zasadach określonych w przepisach o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne - za dochód przyjmuje się kwotę zadeklarowaną w oświadczeniu tej osoby.
W sytuacji gdy podatnik łączy przychody z działalności gospodarczej z innymi przychodami lub rozlicza się wspólnie z małżonkiem, przez podatek należny, o którym mowa w ust. 5 pkt 1 ww. ustawy o pomocy społecznej, rozumie się podatek wyliczony w takiej proporcji, w jakiej pozostaje dochód podatnika z pozarolniczej działalności gospodarczej wynikający z deklaracji podatkowych do sumy wszystkich wykazanych w nich dochodów.
4. Przyjmuje się, że z 1 ha przeliczeniowego uzyskuje się dochód miesięczny w wysokości 345 zł.
5. Dochody z pozarolniczej działalności gospodarczej i z ha przeliczeniowych oraz z innych źródeł sumuje się.
6. W przypadku uzyskania, w ciągu 12 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku lub w okresie pobierania świadczenia, dochodu jednorazowego przekraczającego pięciokrotnie kwoty kryterium dochodowego, które w przypadku osoby w rodzinie wynosi 600 zł, kwotę tego dochodu rozlicza się w równych częściach na 12 kolejnych miesięcy, poczynając od miesiąca, w którym dochód został wypłacony.
7. W przypadku uzyskania jednorazowo dochodu należnego za dany okres, kwotę tego dochodu uwzględnia się w dochodzie osoby lub rodziny przez okres, za który uzyskano ten dochód.
8. W przypadku uzyskiwania dochodu w walucie obcej, wysokość tego dochodu ustala się według średniego kursu Narodowego Banku Polskiego z dnia wydania decyzji administracyjnej w sprawie świadczenia z pomocy społecznej.


ZASIŁKI SZKOLNE
1. Zasiłek szkolny może być przyznany uczniowi znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego. O zasiłek szkolny można ubiegać się w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące od wystąpienia zdarzenia uzasadniającego przyznanie tego zasiłku. W procedurze przyznawania zasiłków szkolnych kryterium dochodowe nie ma zastosowania.

Wniosek o zasiłek szkolny powinien zawierać wskazanie konkretnego zdarzenia losowego (rozumianego jako niespodziewane, pojedyncze i niezależne od woli człowieka zdarzenie wywołane przyczynami zewnętrznymi, którego nie można było przewidzieć ani mu przeciwdziałać), które spowodowało przejściowo trudną sytuację materialną rodziny ucznia wraz z podaniem dokładnej daty
(dzień-miesiąc-rok) jego wystąpienia.
Jednocześnie proszę mieć na uwadze wymóg określony w art. 90e ust. 4 ustawy o systemie oświaty, który stanowi, że „O zasiłek szkolny można ubiegać się w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące od wystąpienia zdarzenia uzasadniającego przyznanie tego zasiłku”. Jest to termin, który bez względu na powody przekroczenia tego terminu nie może być przywrócony.

2. Należy określić wysokość wydatków jakie wnioskodawca poniósł z tytułu zdarzenia i czy wskazała, jakich potrzeb edukacyjnych ucznia nie może w związku z tym zaspokoić (dotyczy innego zdarzenia losowego niż śmierć);

3. Składane przez stronę oświadczenie podobnie jak w przypadku stypendiów szkolnych powinno zawierać zapis - „Jestem świadoma/y odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”.

 

 

Informacja dotycząca składania wniosków

 

Oświadczenie obywateli UA